STATUT
NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „FILIP I MAJA”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: ŻŁOBEK „FILIP I MAJA”
 2. Organem prowadzącym żłobka i Dyrektorem jest MONIKA BANYŚ
 3. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
 4. Siedziba Żłobka znajduje się pod adresem: ul. 11 Listopada 23 41-303 Dąbrowa Górnicza
 5. Żłobek używa pieczęci o treści:
 6. Żłobek jest placówka niepubliczną, działającą w ramach obowiązującego prawa i Statutu.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

§2

Żłobek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz.235), zwanej dalej ustawą.
 2. Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka

§3

Do zadań żłobka należy w szczególności:

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Zakres i sposób realizacji zadań żłobka

§4

 1. Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka,
 3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w przypadku dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 4. Zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 5. Troska o rozwój umysłowy dziecka,
 6. Kształtowanie postaw społecznych, przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia i współdziałania w gronie rówieśników,
 7. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci,
 8. Współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
 9. Zapewnienie dzieciom prawidłowego wyżywienia, przestrzeganie zasad higienicznych,
 10. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 1. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 1. Nauka samodzielności, uczciwości i odpowiedzialności,
 2. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 1. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 1. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 1. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 1. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 1. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 1. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 1. Kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi,
 2. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i przygotowanie dzieci do dalszej edukacji.

§5

 1. Żłobek w miarę możliwości organizuje opiekę nad dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych, jeżeli nie stwarzają one zagrożenia dla pozostałych wychowanków.
 1. Żłobek umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej.
 1. W działaniach wychowawczo-dydaktycznych wykorzystuje sprawdzone metody pracy z dziećmi, programy własne, opracowane plany nauczycieli oraz innowacje i eksperymenty.

§6

 1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej:
 • zajęcia zorganizowane,
 • zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
 • zajęcia indywidualne,
 • zajęcia językowe,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • spontaniczna działalność dzieci,
 • zabawa,
 • twórczość artystyczna,
 • czynności samoobsługowe,
 • spacery,
 • imprezy okolicznościowe.
 1. Wobec rodziny Żłobek pełni funkcje doradczą i wspierającą:
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka.

ROZDZIAŁ III

Zadania opiekuńcze i bezpieczeństwo w żłobku

§7

 1. W żłobku grupa może liczyć maksymalnie 16 dzieci. Opiekę sprawują wykwalifikowani pracownicy przy czym maksymalnie 1 opiekun na  8 dzieci. Z wyjątkiem grupy w której jest dziecko niepełnosprawne wówczas 1 opiekun na maksymalnie 5 dzieci.
 2. W grupie może być zatrudniona pomoc, która współdziała z opiekunami w zakresie opieki nad dziećmi.
 1. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowanym jest do potrzeb i możliwości dzieci.
 1. Żłobek zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem żłobka (spacery i wycieczki).
 1. W trakcie trwania wycieczki, nadzór nad dziećmi sprawuje opiekun oraz ewentualnie pomoc wychowawcza i rodzice, starając się zachować liczbę opiekunów w stosunku 1 osoba dorosła na 8 dzieci.
 1. Każda wycieczka i wyjście poza teren żłobka jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem żłobka.
 1. Rodzice dzieci są poinformowani o wycieczce najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem

§8

 1. Dyrektor żłobka powierza każdą grupę dzieci opiece wykwalifikowanym opiekunkom dziecięcym:
 • opiekunka dziecięca, , pomoc nauczyciela są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci;
 • w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów zawsze obecna jest minimum 1 opiekunka, wówczas wspólnie odpowiadają oni za bezpieczeństwo dzieci,
 • dzieci w trakcie pobytu w Żłobku oraz poza budynkiem Żłobka są zawsze pod stałą opieką opiekunki dziecięcej. W przypadku, gdy opiekun musi w uzasadnionej sytuacji opuścić dzieci, pozostawia je pod opieką drugiego opiekuna lub pomocy wychowawczej lub innej upoważnionej osoby dorosłej

§9

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do i odbierane ze żłobka przez rodziców lub opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.
 1. Po odebraniu dziecka ze żłobka rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka

§10

 1. Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty za ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie żłobka.
 1. W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka jakichkolwiek zabiegów lekarskich oraz podawać farmaceutyków, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 1. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze żłobka.
 1. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

ROZDZIAŁ IV

Warunki przyjmowania dzieci i skreślania z listy wychowanków

§11

 1. Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest grupa, a liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 16.
 3. Kwalifikacji dziecka do żłobka dokonuje się na podstawie złożonej w wyznaczonym terminie, w siedzibie żłobka, karty zgłoszenia dziecka i podpisanie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług, zawartej między stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka a dyrektorem żłobka oraz po uiszczeniu opłaty wpisowej.
 4. Pierwszeństwo przyjęcia do żłobka ma dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, z rodzin wielodzietnych jak również posiadające rodzeństwo w żłobku.
 5. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.
 6. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wypowiedzieć umowę. Informację o rezygnacji dziecka z placówki należy złożyć na piśmie z końcem miesiąca i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za żłobek.
 7. Na czas nieobecności dziecka nie ma możliwości przyjęcia na to miejsce innego dziecka dopiero po złożeniu wypowiedzenia umowy. Wówczas do żłobka przyjmowane jest dziecko pierwsze z listy rezerwowej.

§12

 1. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.
 2. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora żłobka, w szczególności, gdy rodzice/opiekunowie prawni:
 • nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu i procedur
 • nie wywiązują się z terminowego regulowania opłat, wynikających przede wszystkim z zawartej umowy cywilnoprawnej
 • zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce
 • nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej dłużej niż miesiąc
 • nie współpracują z opiekunami żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka
 • gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci
 1. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka przekazuje się rodzicom/opiekunom prawnym lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości żłobka.
 2. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie można złożyć do organu prowadzącego żłobek.

ROZDZIAŁ V

Źródła finansowania i zasady odpłatności 

§13

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

 1. Opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zapisanych do żłobka
 2. Dotacja z Urzędu Miasta
 3. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na czas trwania konkursu od 11.2020 do 11.2022

§14

1.Opieka w żłobku jest odpłatna.

 • Odpłatność za usługi świadczone przez żłobek obejmuje koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w żłobku, zajęciami wpisanymi na dany rok szkolny jako zajęcia obligatoryjne dla wszystkich dzieci i ustalana jest przez organ prowadzący żłobek.
 1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z :
 • jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej – zwolnienie na czas trwania konkursu od 11.2020 do 11.2022
 • stałej opłaty miesięcznej, niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,
 • opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce, na warunkach określonych w zawartej umowie cywilnoprawnej – zwolnienie na czas trwania konkursu od 11.2020 do 11.2022
 • Opłaty za ubezpieczenie dziecka
 1. Wysokość opłaty wpisowej i stałej ustala raz w roku Dyrektor żłobka.
 2. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala Dyrektor żłobka
 3. Opłata wpisowa wnoszona jest najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 4. Opłaty: stała i za wyżywienie wnoszone są z góry do 10‐go dnia każdego miesiąca.

ROZDZIAŁ VI

Wyżywienie w  żłobku

§15

1.Żłobek zapewnia w ciągu dnia śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek oraz wodę do picia .

 1. Usługi oraz wyżywienie w żłobku świadczone są odpłatnie ( na czas trwania konkursu Unii Europejskiej 11.2020-11.2022 zwolnienie z opłaty za wyżywienie)
 1. Istnieje możliwość korzystania przez pracowników żłobka z wyżywienia po uiszczeniu przez pracownika opłaty za posiłek.
 1. Wyżywienie w żłobku realizowane jest w placówce żłobka w odpowiednio wyposażonej kuchni i zapleczu kuchennym. Menu sporządzane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zbiorowego żywienia dzieci..

 

ROZDZIAŁ VII

Organizacja pracy żłobka

§16

1.W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie  względem każdego dziecka.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.
 1. Żłobek otwarty jest 12 miesięcy w roku (z wyłączeniem dwutygodniowej przerwy remontowej, o której rodzice powiadomieni zostaną najpóźniej na miesiąc przed zamknięciem), pięć dni w tygodniu (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i dni dodatkowo wolnych np. Wigilia, Sylwester, o których rodzice są poinformowani do 30 września). Z tytułu dni dodatkowo wolnych placówka nie przyznaje rabatów- czesne nie ulega zmianie.
 1. Dyrektor posiada prawo do podjęcia decyzji o zamknięciu placówki w sytuacjach szczególnych (awaria, zdarzenie losowe, pandemia, w przypadku choroby personelu). Z tego tytułu czesne nie ulega zmianie.
 1. Dyrektor posiada prawo do podjęcia decyzji o zamknięciu placówki, gdy liczba dzieci zgłoszonych ze wszystkich grup jako obecne nie przekracza 8 . Z tego tytułu czesne nie ulega zmianie.
 1. Organizację wewnętrzną żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora żłobka.

ROZDZIAŁ VIII

Organ prowadzący żłobek

§17

Organem prowadzącym żłobek jest:

 1. Dyrektor żłobka Monika Banyś

§18

 1. Dyrektor żłobka kieruje bieżącą działalnością i reprezentuje żłobek na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w żłobku
 • opiekunów oraz pozostałych pracowników.
 1. Dyrektor żłobka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w żłobku, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez żłobek poza obiektem do niego należącym.
 2. Dyrektor żłobka podpisuje umowy cywilno-prawne zakresie:
 • przyjęcia dziecka do żłobka i skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do żłobka, w oparciu o § 11 Statutu
 1. Dyrektor żłobka organizuje i kieruje procesem wychowawczo- dydaktycznym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego wychowanków poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom:
 • udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej placówki rodzicom wychowanków,
 • zatwierdza do realizacji zestaw programów wychowawczych w żłobku;
 • przeprowadza ewaluację wewnętrzną w celu doskonalenia jakości pracy żłobka,
 • inspiruje i wspomaga opiekunów w realizacji ich zadań, spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy żłobka,
 • gromadzi informacje o pracy opiekunów w celu dokonania oceny ich pracy .
 • nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oraz kontroluje przestrzeganie przez opiekunów przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • wyraża zgodę na podjęcie na terenie żłobka działań przez instytucje i stowarzyszenia,
 • współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia opiekunów w organizowaniu praktyk pedagogicznych,
 • zatrudnia i zwalniania opiekunów oraz innych pracowników żłobka,
 • przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe opi i innym pracownikom żłobka,
 • zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rozstrzyga spory pomiędzy opiekunami, opiekunami a innymi pracownikami żłobka oraz opiekunami, innymi pracownikami żłobka a osobami z zewnątrz, w szczególności rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka,
 • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego żłobka,
 • właściwie gospodaruje mieniem żłobka.

ROZDZIAŁ IX

Nauczyciele i inni pracownicy żłobka

§19

 1. W żłobku zatrudnia się opiekunów posiadających przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku żłobkowym oraz osoby, które ukończyły kurs opiekunki dziecięcej.
 2. Liczbę opiekunów i innych pracowników określa regulamin organizacyjny żłobka,
 3. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i odbywania praktyk przez studentów studiów pedagogicznych lub kursantów – opiekun w żłobku.
 4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w żłobku określają umowy zawarte z pracownikami Żłobka w oparciu o obowiązujące przepisy.

§20

 1. Opiekunka opiekująca się dziećmi w żłobku, prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą , odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 2. Opiekunka żłobka jest odpowiedzialna za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jej opieką. Naczelną zasadą ich pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej.
 3. Opiekunka żłobka i osoba opiekująca się dziećmi zobowiązana jest do:
 • sumiennego planowania, prowadzenia i dokumentowania, w oparciu o program wychowania, ramowy program dnia i plan pracy żłobka, własnej pracy wychowawczo-dydaktycznej;
 • stosowania twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;
 • prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i dokumentowania tych obserwacji;
 • współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
 • ścisłego współdziałania z rodzicami (opiekunami) dziecka w sprawach wychowania i nauczania, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania w żłobku i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • indywidualnych konsultacji z rodzicami;
 • dbałości o mienie żłobka;
 • sporządzania pomocy dydaktycznych możliwych do wykorzystania w pracy w żłobku;
 • doskonalenia zawodowego i pedagogicznego;
 • dbałości o porządek w budynku żłobka jak i o jego otoczenie.

ROZDZIAŁ X

Wychowankowie żłobka

§21

 1. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat w oparciu o § 11 Statutu.

§22

1.Dzieci w żłobku mają prawo do:

 • zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
 • szacunku dla wszystkich swoich potrzeb i poszanowania własności;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat, komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia;
 • doświadczenia konsekwencji własnego zachowania.
 1. Dziecko w żłobku obowiązane jest do:
 • przestrzegania ogólnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego;
 • stosowania się do przyjętych wewnątrz-oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§23

 1. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on:
 • zamieszczony na stronie internetowej placówki
 • zamieszczony na tablicy informacyjnej w placówce
 1. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w żłobku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Statut został opracowany przez Dyrektora żłobka.
 3. Zmian w statucie dokonuje Dyrektor żłobka.
 4. Żłobek prowadzi działalność opiekuńczo wychowawczą. Żłobek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 5. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza