Rekrutacja

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu „Bajkowy Manhattan – szansa powrotu rodziców i opiekunów na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 140 rodziców/opiekunów
z terenu Dąbrowy Górniczej, poprzez utworzenie i utrzymanie 70 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2019-11.11.2022 r. przez BANYŚ MONIKA.
Żłobek mieści się w budynku przy ul. 11 Listopada 23 w Dąbrowie Górniczej.
W ramach projektu planuje się: modernizację, wyposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.
Efektem zrealizowanych działań będzie osiągnięcie wskaźników:

 • liczba nowych miejsc opieki żłobkowej dla dzieci do 3 lat;
 • liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat;
 • liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, które znalazły prace lub jej poszukują po opuszczeniu programu.

Wartość projektu: 3 107 148,89 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 641 076,55 PLN
Wnioskodawca – Lider projektu: BANYŚ MONIKA
Partner projektu: WIĘCEK TOMASZ Horyzont Projekt

Kryteria/zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

 • Rekrutacja rozpoczyna się 01.03.2020 r. i trwać będzie do 30.06.2020 r., po tym terminie rekrutacja odbywać się będzie w systemie ciągłym.
 • Świadczenie usługi opieki na dziećmi rozpoczyna się od 12.11.2020 r.
 • Czas trwania umowy wynosi maksymalnie 12 miesięcy
 • Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu
 • Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:
  • zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta Dąbrowa Górnicza;
  • sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat;
  • przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – osoba zatrudniona lub przebywanie na urlopie wychowawczym – osoba bierna zawodowo lub bycie osobą bezrobotną/niepracującą chcącą powrócić na rynek pracy lub bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem.
 • Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie oraz pozostałych dokumentach.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.
Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są:

 • w żłobku Filip i Maja ul. 11 listopada 23
 • pod adresem e-mail: filipmaja@poczta.fm
 • telefonicznie pod numerem: 603552673, 665405905

Do pobrania
Regulamin rekrutacji
Zał. 1 Wzór Formularza zgłoszeniowego
Zał. 2 Umowa uczestnictwa
Zał. 3 Wzór oświadczenia – urlop macierzyński
Zał. 4 Wzór oświadczenia -osoba bezrobotna i niepracująca
Zał. 5 Wzór oświadczenia -osoba zagrożona utratą pracy/do
Zał. 6 Wzór oświadczenia – urlop macierzyński_wypoczynkowy
Zał. 7 Wzór oświadczenia -osoba bierna zawodowo
Regulamin rekrutacji aneks nr 1
Regulamin rekrutacji aneks nr 2