REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŻŁOBKA „FILIP I MAJA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną żłobka „FILIP I MAJA” czas pracy, liczbę dzieci, pracowników i ich kwalifikacje, prawa i obowiązki rodziców/prawnych opiekunów oraz zasady odpłatności.
 2. Regulamin powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dziennik Ustaw nr 45, poz.235) oraz Statut Żłobka.

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

 1. Organizację dnia pracy żłobka (czynności opiekuńczo-wychowawcze, godziny posiłków) określa ramowy plan dnia ustalony przez Dyrektora żłobka.
 2. Pracą żłobka kieruje Dyrektor żłobka.
 3. Do głównych zadań Dyrektora żłobka należy organizowanie
  1. pracy i sprawowanie nadzoru nad podległym personelem w celu zapewnienia dzieciom przebywającym w żłobku  serdecznej, troskliwej, zbliżonej do domu rodzinnego opieki. Odpowiada także za realizację niniejszego regulaminu.
 1. Dyrektorowi podlegają pracownicy żłobka

CZAS PRACY ŻŁOBKA

 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyłączeniem dwutygodniowej przerwy urlopowo-remontowej oraz dni ustawowo wolnych i dni dodatkowo wolnych, które są podane do wiadomości rodziców na początku roku dydaktycznego                              
 1. Żłobek czynny jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i dni „dodatkowo” wolnych. Dziecko ma zapewnioną opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być, na wniosek rodzica lub opiekuna, wydłużony, za dodatkową opłatą.

DZIECI

 1. Żłobek przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia .
 2. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest grupa, a liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 16
 1. Dzieci do żłobka są przyjmowane przez cały rok, w miarę wolnych miejsc.
 2. Rekrutację prowadzi Dyrektor żłobka.
 3. W żłobku dzieci mają możliwość leżakowania.
 4. Do żłobka może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać. Nie zostanie ono przyjęte do grupy.
 5. Dzieci nie mogą być przyprowadzane ani odbierane przez osoby nietrzeźwe bądź pod wpływem innych środków odurzających. Jeśli takie zdarzenie będzie miało miejsce, pracownicy żłobka zobowiązani są poinformować Policję oraz Rodziców/ Opiekunów prawnych w przypadku gdy dotyczy to osoby upoważnionej przez Rodziców/ Opiekunów Prawnych do odbierania dziecka.
 6. Dzieci uczęszczające do żłobka mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 7. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do żłobka.

PRACOWNICY I ICH KWALIFIKACJE

 1. Po przeprowadzonej rekrutacji Dyrektor żłobka przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i dostosowuje jego ilość do ilości dzieci przyjętych do żłobka.
 2. W żłobku jeden nauczyciel lub opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.
 3. Pracownicy żłobka zatrudniani są na podstawie umowy o prace lub na podstawie umowy zlecenia.
 4. Dyrektor żłobka posiada wykształcenie średnie oraz kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.
 5. Opiekunki w żłobku posiadają kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej lub kwalifikacje opiekunki dziecięcej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, logopedy, położnej bądź pielęgniarki
 1. Dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje znajdują się w teczkach osobowych pracowników.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE MAJĄ PRAWO DO:

 1. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;
 2. Uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 3. Wyrażania i przekazywania opiekunowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy Żłobka;
 4. Przebywania w żłobku oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z Dyrektorem i opiekunem;
 5. Rodzice/Prawni Opiekunowie i opiekunki żłobka zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK DO:

 1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Statutu Żłobka
 2. Przyprowadzania i odbierania dziecka z żłobka przez Rodziców/Prawnych Opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę (pełnoletnią), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 3. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
 4. Informowania o nieobecności dziecka do godziny 8.30 danego dnia oraz o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 5. Przyniesienia do żłobka tzw. „wyprawki” dla dziecka,
 6. Systematycznego uzupełniania brakujących środków czystości (pieluszki jednorazowe, chusteczki nawilżane, chusteczki higieniczne, krem na odparzenia pieluszkowe) ubrania na zmianę bądź innych rzeczy o które proszą opiekunowie – nie dotyczy na czas trwania konkursu z Unii Europejskiej tj. od 11.2020 do 11.2022.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi dokładnie wypełniona Karta Zgłoszenia Dziecka, podpisanie Umowy Przyjęcia Dziecka do placówki oraz wpłacenie wpisowego najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wpisowe – nie dotyczy na czas trwania konkursu z Unii Europejskiej tj. od 11.2020 do 11.2022.
 1. Informację o rezygnacji dziecka z placówki należy złożyć na piśmie z końcem miesiąca i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za żłobek.
 2. Odpłatność za opiekę w żłobku należy uiszczać 12 miesięcy w roku z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Czesne w miesiącu w którym odbywa się przerwa wakacyjno-remontowa wynosi 80 % stawki.
 4. W przypadku zamknięcia placówki w „dni dodatkowo wolne” lub w sytuacjach wyjątkowych wysokość czesnego nie ulega zmianie
 5. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, czesne miesięczne nie ulega zmianie.
 6. W przypadku nieobecności po chorobie przekraczającej w ciągu 21 dni Rodzice są zobowiązani do przyniesienia zaświadczenia od lekarza o przebytej chorobie dziecka i zgody na uczęszczanie do żłobka.
 7. Odebranie dziecka po zamknięciu placówki (po godz. 17.00) skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł / h.
 8. Na czas trwania dofinansowania z Unii Europejskiej tj. od 11.2020 do 11.2022 pobierana jest tylko i wyłącznie opłata za czesne w wysokości 300 zł. Opłata za wyżywienie, zajęcia dodatkowe, środki higieniczne nie jest pobierana
 9. Opłata za wyżywienie pobierana jest tylko i wyłącznie za dni obecności dziecka w żłobku pod warunkiem zgłoszenia nieobecności do godz. 8.30 danego dnia. Opłata ta pobierana jest z góry za cały miesiąc i rozliczana w kolejnym.