KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „FILIP I MAJA” W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

„CHCEMY  WYCHOWAĆ PEWNEGO SIEBIE CZŁOWIEKA AKCEPTUJĄCEGO SIEBIE I INNYCH, WRAŻLIWEGO I OTWARTEGO,  ŚWIADOMEGO SWOICH PRAW  I ODPOWIEDZIALNEGO ZA SWOJE CZYNY. GOTOWEGO DO SZUKANIA CORAZ TO NOWYCH  ROZWIĄZAŃ ORAZ RADZĄCEGO SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI. CZŁOWIEKA UFNEGO, PEŁNEGO EMPATII I SZACUNKU DO LUDZI, ZWIERZĄT, PRZYRODY.”

 • Przedszkole tworzą  nauczyciele ,dzieci i rodzice oraz pracownicy obsługi przestrzegający PRAW DZIECKA.
 • Realizowany w placówce program edukacyjny jest zgodny z nową podstawą programową i zapewnia rozwój umysłowy, fizyczny, emocjonalny i moralny. Treści programu dostosowujemy do możliwości każdego dziecka.
 • Jesteśmy otwarci na potrzeby i propozycje rodziców i dzieci.
 • Stwarzamy ciepłą, rodzinną atmosferę sprawiając, że dzieci czuja się bezpiecznie.
 • Każdemu dziecku stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju zdolności, zainteresowań, rozbudzamy ciekawość świata, otwarcia na ludzi i nowe wyzwania, wskazujemy drogę empatii w codziennym życiu.
 • Poprzez zabawę uczymy rozwijać osobowość dziecka, poczucie indywidualności.
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i ciekawość dziecka tak, aby żyło zgodnie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 • Stwarzamy sytuacje uczące samodzielności i odpowiedzialności na poziomie wieku dziecka.
 • Wprowadzamy dziecko w świat  wartości  uniwersalnych :piękna, dobra, prawdy i miłości.
 • Przedszkole wyposażone jest w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne , które umilają naukę i zabawę, sprzyjają twórczemu myśleniu i działaniu dzieci, rozwijają ruchowo.
 • Kształtujemy postawę przynależności, patriotyzmu, rozbudzamy zainteresowanie kulturą ludową.
 • Kadra przedszkolna ciągle doskonali swoje umiejętności, w pracy z dziećmi korzysta z różnych technik , metod i narzędzi pracy.
 • Uczymy i oswajamy dzieci z językiem angielskim podczas codziennych zajęć i zabawy.
 • Prowadzimy zajęcia logopedyczne.
 • Oferujemy szeroki wachlarz zajęć

Koncepcja pracy przedszkola niepublicznego.

Koncepcja wyznacznikiem kierunków pracy

W załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym określono wymagania wobec edukacji przedszkolnej. Jednym z nich jest posiadanie koncepcji pracy przedszkola.

Wymaganie zawarte jest w obszarze drugim: PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU, w którym wymaga się, aby procesy zachodzące w przedszkolu służyły realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy. Wymóg ten dotyczy każdego przedszkola, bez względu na typ (publiczne, niepubliczne), z tym że przedszkola niepubliczne tylko w takim zakresie, jaki mają określony w statucie. Przedszkole, które pracuje na podstawowym poziomie (D), powinno działać zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, natomiast przedszkole, którego ambicją jest uzyskanie wysokiego poziomu pracy (B), powinno tę koncepcję analizować i modyfikować w miarę potrzeb oraz zapoznać z nią rodziców i uzyskać ich akceptację.

Co to oznacza dla przedszkola?

Wymóg jest sprecyzowany jasno i nikt nie powinien mieć wątpliwości, że koncepcję pracy przedszkole musi posiadać. Pytanie zasadnicze brzmi: czy trzeba mieć ją opracowaną w formie pisemnej? Analizując treść wymagania na poziom D ?przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy?, dochodzę do wniosku, że co najmniej główne założenia koncepcji pracy przedszkola muszą być opisane w protokole rady pedagogicznej. Posiadanie odrębnego dokumentu nie jest prawnie wymagane. Zgodnie z nową filozofią nadzoru pedagogicznego (chodzi o odbiurokratyzowanie oświaty), dyrektor wraz z radą pedagogiczną zdecydują, czy zapis w księdze protokołów wystarczy, czy też załącznikiem do protokołu będzie dokument pod nazwą ?Koncepcja pracy przedszkola?…

Podobnie należy postąpić w przypadku realizacji wymagania na wyższym poziomie (B), z tym że samo posiadanie koncepcji pracy przedszkola nie wystarczy. Zgodnie z charakterystyką wymagania na poziomie B ?koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb? oraz ?koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana?. Dowodami na analizowanie i modyfikowanie posiadanej koncepcji mogą być również zapisy w protokole rady pedagogicznej. Natomiast trochę więcej wysiłku trzeba włożyć w spełnienie wymagania dotyczącego akceptacji koncepcji pracy przedszkola przez rodziców. Moim zdaniem sam zapis w protokole zebrań z rodzicami nie wystarczy. Przedszkole powinno zbadać poziom akceptacji koncepcji pracy przedszkola przez rodziców. Sposób pozyskania informacji będzie taki, jaki przyjmie przedszkole. Najprościej poprzez ankietę, ale niekoniecznie. Można przedstawić koncepcję na zebraniu z rodzicami i zbadać stopień akceptacji poprzez głosowanie. Zgodnie z nową formułą sprawowania nadzoru pedagogicznego każde przedszkole ma prawo do zastosowania własnych sposobów pozyskiwania informacji oraz dokumentowania spełnienia wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.

Forma koncepcji

Opracowanie koncepcji pracy przedszkola może być również w formie planu. Zapewne są przedszkola, które ? pomimo braku wymogu opracowania rocznych czy też wieloletnich planów pracy ? takie plany posiadają. W tym przypadku przyjęcie koncepcji w formie planu czy też zawarcie w planie pracy informacji o koncepcji pracy przedszkola wymaga przyjęcia tego planu przez radę pedagogiczną na zasadzie określonej w art. 41, ust 1, pkt 1 ustawy o systemie oświaty (?do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki?).

Zakres zastosowania i spełnienie tego wymogu w przedszkolach niepublicznych zależy od zapisów w statutach tych przedszkoli. Jeżeli statut stanowi powołanie rady pedagogicznej i rady rodziców, a organy te mają takie same kompetencje, jakie określa ustawa o systemie oświaty, to ? moim zdaniem ? można postąpić analogicznie, jak w przypadkach opisanych powyżej. Natomiast jedno jest pewne ? przeprowadzając czynności określone w art. 33 ustawy o systemie oświaty, ?organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolami niepublicznymi, wykonując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, uwzględnia odpowiednio organizację i zakres zadań organów przedszkola, określone w statucie? (§ 4 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Budowanie koncepcji

Zgodnie z definicją koncepcja to pomysł, projekt, obmyślony plan działania (Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1991, s. 446). Zakładając, że przedszkole chce pracować na wyższym poziomie niż poziom podstawowy, sugerowałabym posiadanie koncepcji pracy przedszkola w formie dokumentu opisującego jakiś pomysł przedszkola na specyfikę pracy placówki (jako projekt lub plan). Pamiętajmy, że planować to wiedzieć, kiedy, jak i kto ma coś zrobić. Planując, ustanawiamy cele, określamy zasoby, opracowujemy działania do wykonania w określonym czasie, wyznaczamy osoby odpowiedzialne, określamy kryteria sukcesu i sposób pozyskania informacji zwrotnej o wynikach naszego działania (ewaluacja, uzyskane efekty).

Tworzenie koncepcji pracy przedszkola powinniśmy zacząć od określenia celów. Nadrzędne cele wychowania przedszkolnego określa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Koncepcja pracy przedszkola, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy pracy konkretnej placówki. Powinna zatem być głęboko osadzona w jej realiach. Dobre przedszkole to takie, które uwzględnia aktualne potrzeby społeczne. Musi jednak te potrzeby znać i rozumieć. Niezbędna jest znajomość lokalnej specyfiki kulturowej, społecznej, gospodarczej oraz lokalnych problemów. Najlepiej, jeżeli przedszkole podąża nieco dalej i trafnie przewiduje przyszłe potrzeby społeczne. Wychowankowie mają być przecież przygotowani do życia w przyszłości. Stąd konieczność współdziałania z władzami lokalnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia optymalnego środowiska wychowawczego i określenia specyfiki przedszkola zgodnie z lokalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tworzenie tak przemyślanej koncepcji daje gwarancję przetrwania nawet najgłębszego kryzysu.

Określenie posiadanych zasobów to kolejny krok zmierzający do opracowania koncepcji naszego działania. Zasoby obejmują zarówno posiadaną bazę lokalową i dydaktyczną, jak i ludzi, czyli kadrę pedagogiczną i administracyjno-obsługową. Konkretnym i ważnym zasobem są środki pieniężne, które możemy otrzymać lub pozyskać samodzielnie na sfinansowanie naszych zamiarów urealniających realizację zaplanowanych działań. Krótko mówiąc, planowanie powinno być oparte tylko na realnych przesłankach, nigdy na zasadzie ?jakoś to będzie?, bo z góry skazujemy się na powodzenie naszego planu co najwyżej tylko w 50%. Biorąc pod uwagę podmiot działania, jakim jest dziecko, i wpływ naszego postępowania na jego rozwój, zalecałabym daleko idącą ostrożność w zbyt pochopnym podejmowaniu działań, co do których nie mamy pewności, czy przyniosą oczekiwane efekty. Krótko mówiąc ? trzeba planować zadania adekwatnie do posiadanych zasobów!

Kolejnym krokiem…

Wiesława Mądrowska